Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

  

 

Pareigybės pavadinimas

 

  

2020 metai

 

2021 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  I ketv.
Ugdymo įstaigos administracija      
Skyriaus vedėjas (ugdymui) 1864,82 3 2157,63
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas

 

1

 

Tarnautojai ugdymo įstaigoje      
Mokytojas 1442,50 25 1531,69
Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas,  soc.pedagogas, spec.pedagogas, mokytojo padėjėjas)  

951,38

 

8 1060,55
IT administratorius, administratorius 1342,00

 

2 1350,51
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Vyriausiasis buhalteris 1
Bibliotekos darbuotojas 1
Sekretoriato vedėjas 1
Pastatų priežiūros darbininkas 827,20 2 877,82
Valytojas 607,00 4 642,00
Budėtojas-sargas, kiemsargis 607,00 6 642,00